Storitve:

V sklopu naših storitev Vam nudimo kompletno vodenje računovodstva in svetovanje ali pa samo posamezne storitve, ki jih od nas zahtevate:

 • kontiranje in knjiženje verodostojnih računovodskih listin za temeljne poslovne knjige,
 • spremljanje terjatev in obveznosti, IOP obrazci
 • pregled prometa preko transakcijskih računov ter možen voditi plačilni promet
 • vodenje knjige prihodkov in odhodkov,
 • fakturiranje,
 • obračun zamudnih obresti,
 • vodenje davčne knjige – obračuni DDV (mesečni, trimesečni, polletni)
 • obračun plač, regresov za letni dopust, avtorskih honorarjev, najemnin, pogodb o delu
 • izdelava glavne blagajne,
 • vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4/M8),
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov, kot so: izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz bilančnega dobička ali izgube,
 • izdelava davčne bilance,
 • obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin, nege,
 • po potrebi urejanje kadrovskih zadev,
 • priprava dokumentacije za pridobitev kreditov,
 • kontaktiranje z davčnimi organi,
 • druge svetovalne storitve.

Z vsako stranko se individualno dogovorimo glede prevzema dokumentacij, bodisi jo dostavljate v našo pisarno ali pa jo prevzamemo sami na sedežu stranke.